. . . จะเปิดให้เลือกชุมนุมได้ . . .

 

รหัสนักเรียน : เช่น 25000
วัน เดือน ปี เกิด : เช่น เกิดวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2543 ให้ใส่   01022543
เลขบัตรประชาชน : ใส่เฉพาะตัวเลข 13 หลัก เช่น 1234567890123
 

 

: : : : : : : เข้าสู่ระบบสำหรับครู : : : : : : :