Menu

—————————————

โรงเรียนจะแจ้งเลขประจำตัวของนักเรียนเข้าใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันเรียนปรับพื้นฐาน
และนักเรียนชั้น ม.4 ที่เป็นนักเรียนของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนเดิม ให้ใช้เลขประจำตัวเดิมของนักเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ จัดจ้าง และสอบราคา

การปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา…

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนได้ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเ…

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี

เยี่ยมบ้านนักเรียน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561…

ร่วมกิจกรรมวันเด็กโรงพยาบาลพัง…

นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ตัวแทนครูและนักเรียน…

ข่าวการศึกษา


นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน