Menu

กำหนดการรับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

กรอกข้อมูล(ล่วงหน้า)ประกอบการรับสมัครออนไลน์ ม.1 และ ม.4

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ จัดจ้าง และสอบราคา

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเ…

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี

เยี่ยมบ้านนักเรียน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561…

ร่วมกิจกรรมวันเด็กโรงพยาบาลพัง…

นายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ตัวแทนครูและนักเรียน…

กีฬาภายใน “น้ำเงิน-เหลือง เกมส…

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดการแข่งขันกีฬาภายใน (น้ำเงิน-เหลือง เกมส์)

ข่าวการศึกษา


นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน