Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ จัดจ้าง และสอบราคา

แนะแนวการศึกษา

กิจกรรมผลิตภัณฑ์ครอบครัวสู่รั้…

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดงานวัน”ผลิตภัณฑ์ครอบครัวสู่รั้วโรงเรียน”

กิจกรรมพัฒนาจริยคุณ (โครงงานคุ…

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560…

กิจกรรมวันประวัติศาสตร์

เมื่อวันที่ 29 มิถูนายน 2560…

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 25…

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560…

ข่าวการศึกษา


นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน