Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศ…

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ระดับขั้น ม.1 ปีการศึกษา 25…

เพิ่มเติม

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศ…

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาส…

เพิ่มเติม

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศ…

     ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กำหนดการรับสมัครนักเรียนเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโ…

เพิ่มเติม

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศ…

     ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (S…

เพิ่มเติม

ประกาศรับนักเรียนชั้น ม.3 เดิม…

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กำหนดการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 เดิมที่มีศักยภาพเหมาะสมเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประ…

เพิ่มเติม

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีกา…

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เลขที่นั่งสอบ แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องสอบ

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีกา…

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนจัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 24 – 28 กันยายน 2561 โดยมีตารางสอบดัง…

เพิ่มเติม


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน