Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อห้องเรียนนักเรียน…

                  ให้นักเรียนมามอบตัวเข้าเรียนในวันที่ 7 เมษายน 2…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเ…

                  ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับนัก…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเ…

                  ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับนัก…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อ รับมอบตัวเพื่อเข…

          ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมามอบตัว ในวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ…

          ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรี…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ…

          ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรีย…

เพิ่มเติม


นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน