Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีกา…

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนจัดให้มีการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 24 – 28 กันยายน 2561 โดยมีตารางสอบดัง…

เพิ่มเติม

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีกา…

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เลขที่นั่งสอบ

ประกาศรายชื่อห้องเรียนนักเรียน…

                  ให้นักเรียนมามอบตัวเข้าเรียนในวันที่ 7 เมษายน 2…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเ…

                  ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับนัก…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเ…

                  ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับนัก…

เพิ่มเติม


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน