Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อนักเรียนมอบตัวห้องเรียน…

มอบตัวนักเรียนพร้อมผู้ปกครอง ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เวลา 09.00 – 12.00 น. รายชื่อนักเรียนม…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ…

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณ…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ…

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณ…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยม…

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้รับประกาศรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยา…

เพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเ…

ด้วยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความสามารถทางด…

เพิ่มเติม

ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศ…

ด้วยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้กำหนดการรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา …

เพิ่มเติม


นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน