Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีกา…

< < ตารางสอบ > > < < เลขที่นั่งสอบ > >

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีกา…

< < ตารางสอบ > > < < เลขที่นั่งสอบ > >

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงาน ̶…

ด้วยวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีตรงกับวันซึ่งโรงเรียนได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โรงเรีย…

เพิ่มเติม

การแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที…

ด้วยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการสอบแก้ตัวของนักเรียนที่ติด 0,ร,มส และ มผ ภาคเรียนที…

เพิ่มเติม

ตารางเรียนและรายชื่อห้องเรียนป…

<< ดาวน์โหลดรายชื่อ ม.1 >> << ดาวน์โหลดรายชื่อ ม.4 >>

ประกาศห้องเรียนสำหรับมอบตัวเพื…

ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมามอบตัวในวันที่ 10 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ถ้าไม่…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเ…

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 25…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเ…

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไปในเขตพื้นที่บร…

เพิ่มเติม


นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน