Menu

งานเกษียณอายุราชการ ปี 2559

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2559 เมื่อวันที่  16 กันยายน 2559 ณ หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดยให้นักเรียนและคณะครูร่วมแสดงมุทิตาจิต ให้กับคุณครูแวอุมา อาแว คุณครูสุทิษา ลิ่มนา คุณครูลาวัลย์ ตันเถียร และคุณครูธนวัฒน์  ญานไพศาล

« 1 ของ 13 »
นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน