Menu

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 19-20  พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อแจ้งระบบการเรียน และแนวทางขยายเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลนักเรียน ตลอดบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2549 เพื่อให้ผู้ปกครองได้วางแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทั้งด้านการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนร่วมกับทางโรงเรียน

« 1 ของ 2 »
นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน