Menu

ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2560

ด้วยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้กำหนดการรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศการรับนักเรียนของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 และประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการรับนักเรียน ลงวันที่ 16 กันยายน 2559 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จึงกำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ดังต่อไปนี้

<<คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร>>
นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน