Menu

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

ด้วยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กำหนดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนตามวัตถุประสงค์ของการจัดห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความสามารถทางด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ระดับชั้น ม.1

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMP) <ดาวน์โหลดเอกสาร>
ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) <ดาวน์โหลดเอกสาร>

ระดับชั้น ม.4

ห้องเรียนพิเศษเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) <ดาวน์โหลดเอกสาร>
นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน