Menu

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้รับประกาศรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประจำปีการศึกษา 2559 ประเภทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมของโรงเรียนโดยวิธีการคัดเลือกจากคุณสมบัติและผลการเรียนตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด บัดนี้ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนได้พิจารณาดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว มีผู้ได้รับการคัดเลือกจำนวน 251 คน ตามรายชื่อที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบเพื่อแยกแผนการเรียนในวันที่ 2 เมษายน 2560 นักเรียนที่ไม่เข้าสอบถือว่าสละสิทธิ์

<<ดาวน์โหลดประกาศ>>
นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน