Menu

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษของโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น

บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ผลดังนี้

<< ประกาศรายชื่อ >>
นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน