Menu

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMP) และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น

บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว ผลดังนี้

<<ประกาศรายชื่อห้อง SMP>>

<<ประกาศรายชื่อห้อง MEP>>
นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน