Menu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2560 ไปแล้วนั้น

บัดนี้โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนแล้ว โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียน ตามบัญชีรายชื่อแนบประกาศนี้
นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน