Menu

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไปในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการ และความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา ปีการศึกษา 2560 และได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 เรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้โรงเรียนได้ประมวลผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 121 คน นอกเขตพื้นที่บริการ จำนวน 159 คน และความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา จำนวน 14 คน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 5 เมษายน 2560 ตั้งแต่วันที่ 09.00 – 16.30 น. ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และมอบตัวในวันที่ 10 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ถ้าไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

<< ดาวน์โหลดรายชื่อแนบท้ายประกาศ >>
นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน