Menu

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา 2560 ประเภททั่วไป

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2560 และได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 เรียบร้อยแล้วนั้น

บัดนี้โรงเรียนได้ประมวลผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ การคัดเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 86 คน แผนการเรียนศิลป์-คณิต จำนวน 43 คน แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา 30 คน และแผนการเรียนศิลป์ – ทั่วไป จำนวน 80 คน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 6 เมษายน 2560 ตั้งแต่วันที่ 09.00 – 16.30 น. ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และมอบตัวในวันที่ 10 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ถ้าไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

<< ดาวน์โหลดรายชื่อแนบท้ายประกาศ >>

<< ดาวน์โหลดรายชื่อแนบท้ายประกาศ (เพิ่มเติม) >>
นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน