Menu

ประกาศห้องเรียนสำหรับมอบตัวเพื่อเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมามอบตัวในวันที่ 10 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น. ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ถ้าไม่มามอบตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

เอกสารการมอบตัวนักเรียนประเภทโควต้า

  • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน , พ่อ , แม่ , ผู้ปกครอง(กรณีไม่อยู่กับพ่อแม่)
  • สำเนา ปพ.1 พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ

 

เอกสารการมอบตัวนักเรียนประเภทอื่นๆ

  • สำเนา ปพ.1 พร้อมตัวจริงเพื่อตรวจสอบ

 

สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์ – คณิต และศิลป์-ทั่วไป ให้พร้อมกันที่ห้อง มัลติมิเดีย เวลา 08.30 น.

 

<< ดาวน์โหลดรายชื่อชั้น ม.1 >>

<< ดาวน์โหลดรายชื่อชั้น ม.4 >>
นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน