Menu

ตารางเรียนและรายชื่อห้องเรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560

<< ดาวน์โหลดรายชื่อ ม.1 >>

<< ดาวน์โหลดรายชื่อ ม.4 >>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน