Menu

ปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนได้ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดยมีนายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นประธานในพิธี

« 1 ของ 8 »
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน