Menu

การแก้ตัวครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2560

ด้วยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้กำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติในการสอบแก้ตัวของนักเรียนที่ติด 0,ร,มส และ มผ ภาคเรียนที่ 1/2560 ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลของโรงเรียนและตามที่ สพฐ. กำหนด จึงให้นักเรียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 15 – 30 พฤษภาคม 2560 และให้ครูประจำวิชาส่งผลการสอบแก้ตัวถึงฝ่ายวิชาการ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน