Menu

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติงาน “วันดีบุก” ประจำปี 2560

ด้วยวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีตรงกับวันซึ่งโรงเรียนได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โรงเรียนจึงกำหนดให้วันดังกล่าวเป็นวันกำเนิดโรงเรียนเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯ ดังกล่าว โรงเรียนจึงกำหนดจัดงาน “วันดีบุก” ประจำปี 2560 ขึ้นในวันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรม
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน