Menu

กิจกรรมวันประวัติศาสตร์

เมื่อวันที่ 29 มิถูนายน 2560 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรม”วันประวัติศาสตร์ไทย” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ วิชาประวัติศาสตร์ไทยและการอนุรักษ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นของอันดามัน เพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพและนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

« 1 ของ 4 »
นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน