Menu

กิจกรรมพัฒนาจริยคุณ (โครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ)

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ขยายผลโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ประจำปีงบประมาณ 2560 กิจกรรมพัฒนาจริยคุณ (โครงงานคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ)ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้อำนวยการ ครูผู้สอนทุกคนในโรงเรียน ณ ห้องมัลติมีเดีย เพื่อวิเคราะห์คุณธรรมอัตลักษณ์ของตนเอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน รวมถึงพัฒนาครูและนักเรียน

« 1 ของ 3 »
นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน