Menu

กิจกรรมผลิตภัณฑ์ครอบครัวสู่รั้วโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดงานวัน”ผลิตภัณฑ์ครอบครัวสู่รั้วโรงเรียน” เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  เพื่อให้เห็นความสำคัญของบ้าน ชุมชน อันจะส่งเสริมให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติงานจริงที่บ้านและโรงเรียน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพต่อไปในอนาคต อันจะเป็นผลทำให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นทีม รับผิดชอบ และเสียสละ

« 1 ของ 4 »
นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน