Menu

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของภาษาไทย ในฐานะเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติ และเพื่อสร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทยโดยจัดให้มีการแข่งขันทักษะภาษาไทย นิทรรศการวันภาษาไทย การแสดงผลงานของนักเรียน และกิจกรรมการแสดงบนเวที ณ หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

« 1 ของ 5 »
นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน