Menu

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 เนื่องในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันการศึกษาทุกระดับได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์เพื่อเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสทเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และเพื่อเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้และแสดงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน จึงได้จัดสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่่ 2-22 สิงหาคม 2560 โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกวดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ กิจกรรมประกวดคำขวัญวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมแข่งขันโยนไข่

« 1 ของ 6 »
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน