Menu

งานเกษียณอายุราชการ ปี 2560

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดงานเกษียณอายุราชการ ปี 2560  เมื่อวันที่  14 กันยายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดยให้นักเรียนและคณะครูร่วมแสดงมุทิตาจิต ให้กับนายสุรพล  บุญกานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  คุณครูผดุง  ว่องนาวี  และคุณครูนิลตา เหมมินทร์

« 1 ของ 7 »
นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน