Menu

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 18-19  พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อแจ้งระบบการเรียน และแนวทางขยายเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดูแลนักเรียน ตลอดบทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2549 เพื่อให้ผู้ปกครองได้วางแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพทั้งด้านการเรียนและพฤติกรรมของนักเรียนร่วมกับทางโรงเรียน

« 1 ของ 3 »
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน