Menu

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.3 เดิม ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561

          ด้วยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิมที่มีศักยภาพเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 โดยการพิจารณาผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 และผ่านการพิจารณาด้านความประพฤติจากกรรมการ ซึ่งโรงเรียนแต่งตั้งให้เป็นผู้คัดเลือก

          บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังนี้

               1. ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 192 คน

               2. รอพิจารณาหลังการซ่อมพฤติกรรม จำนวน 18 คน

<< ดาวน์โหลดรายชื่อ >>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน