Menu

รายชื่อนักเรียนสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) และนักเรียนที่ประสงค์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP)

          ตามที่โรงเรียนีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ไปแล้วนั้น บัดนี้โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนแล้ว โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) และนักเรียนที่ประสงค์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (MEP) ตามบัญชีรายชื่อแนบประกาศ โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อสอบสัมภาษณ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ในวันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน นักเรียนที่ไม่มาสอบสัมภาษณ์ ตามวัน และเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561

<<ดาวน์โหลดรายชื่อ>>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน