Menu

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2561

          ตามที่โรงเรียนีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ไปแล้วนั้น บัดนี้โรงเรียนได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนแล้ว โรงเรียนจึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าเรียน ตามบัญชีรายชื่อแนบประกาศ โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 มาสอบคัดเลือกในวันเสาร์ ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. และผู้ที่มีรายชื่อเข้าสอบคัดเลอืกเข้าเรียนชั้น ม.4 มาสอบคัดเลือกในวันอาทิตย์ ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน นักเรียนที่ไม่มาสอบคัดเลือก ตามวัน และเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 และ ชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561

<<ดาวน์โหลดรายชื่อ>>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน