Menu

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2561

          ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ประจำปีการศึกษา 2561 นั้น
          บัดนี้ โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกประเภทต่าง ๆ ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ดังนี้
          1.ประเภทห้องเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) จำนวน 16 คน
          2.ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (SMP) มีความประสงค์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) จำนวน 5 คน โดยมีรายชื่อดังแนบท้ายประกาศฉบับนี้ขอให้นักเรียนที่สอบได้ทุกคน ปฏิบัติดังนี้
                    2.1 ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองมารายงานตัว 15 มีนาคม 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. นักเรียนที่ไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์และโรงเรียนจะเรียกนักเรียนที่สอบได้ในลำดับถัดไปมาเพื่อรายงานตัว
                    2.2 ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมามอบตัว ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ถ้าไม่มามามอบตัว ตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์เรียนต่อ ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

<<ดาวน์โหลดรายชื่อ>>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน