Menu

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ระดับชั้น ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMP) ประจำปีการศึกษา 2561

          ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMP) ประจำปีการศึกษา 2561 นั้น
          บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว มีผู้สอบได้ผ่านคัดเลือก ตามลำดับคะแนนที่สอบได้ จำนวน 80 คน ตามรายชื่อดังแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ขอให้นักเรียนที่สอบได้ทุกคนปฏิบัติ ดังนี้
          1.ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองมารายงานตัว ในวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
          2.ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมามอบตัว ในวันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนต่อในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
          อนึ่ง นักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองไว้โรงเรียนจะเรียกตัวตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบได้ตัวจริง สละสิทธิ์เท่านั้น

<<ดาวน์โหลดรายชื่อ>>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน