Menu

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ระดับชั้น ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

          ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  ประเภทห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMP) ประจำปีการศึกษา 2561 นั้น  บัดนี้โรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว  มีผู้สอบได้ผ่านคัดเลือก ตามลำดับคะแนนที่สอบได้  จำนวนห้องละ 30  คน รวม 60 คน  ตามรายชื่อดังแนบท้ายประกาศฉบับนี้  ขอให้นักเรียนที่สอบได้ทุกคนปฏิบัติ  ดังนี้

  1. ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองมารายงานตัว  ในวันที่  16  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
  1. ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนมามอบตัว  ในวันที่ 18 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2561 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  เวลา 08.30  น.  ถึง  12.00 น.

          ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนต่อในโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

          อนึ่ง นักเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองไว้โรงเรียนจะเรียกตัวตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบได้ตัวจริง  สละสิทธิ์เท่านั้น

<<ดาวน์โหลดรายชื่อ>>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน