Menu

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2561

<<ดาวน์โหลดรายชื่อ>>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน