Menu

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ประเภทนักเรียนทั่วไป

                  ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนทั่วไปในเขตพื้นที่บริการ นอกเขตพื้นที่บริการและความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา ปีการศึกษา 2561 และได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 เรียบร้อยแล้วนั้น

                  บัดนี้โรงเรียนได้ประมวลผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ในเขตพื้นที่บริการ จำนวน 112 คน นอกเขตพื้นที่บริการ จำนวน 154 คน และความสามารถพิเศษด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และกีฬา จำนวน 14 คน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

                  ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 4 เมษายน 2561 ตั้งแต่วันที่ 09.00 – 16.30 น.  ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และมอบตัวในวันที่ 7 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น.  ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ถ้าไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

<<ดาวน์โหลดรายชื่อ>>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน