Menu

การปฐมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนได้ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดยมีนายกำจร อุทัยวจนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน เป็นประธานในพิธี

« 1 ของ 2 »
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน