Menu

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกในพระคุณครูที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข และนักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการนำดอกไม้มาไหว้ครู  ณ หอประชุมโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดยมีการมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ทำความดีให้กับทางโรงเรียน

« 1 ของ 3 »
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน