Menu

Open House

>>  กำหนดการงานเปิดบ้านวิชาการ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

>> คลิกที่รายการด้านล่าง เพื่อลงทะเบียนการแข่งขันงานเปิดบ้านวิชาการ Open House 

1. การแข่งขันอัจฉริยภาพ สาขาฟิสิกส์

2. การแข่งขันอัจฉริยภาพ สาขาชีววิทยา

3. การแข่งขันอัจฉริยภาพ สาขาเคมี

4. การแข่งขันอัจฉริยภาพ สาขาโลก ดาราศาสตร์

5. การแข่งขันอัจฉริยภาพ สาขาคณิตศาสตร์

6. การแข่งขันอัจฉริยภาพ สาขาคอมพิวเตอร์

7. การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

8. โครงงานวิทยาศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ

9. โครงงานคณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ

10. โครงงานคอมพิวเตอร์ ภาคภาษาอังกฤษ

11. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง

12. โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

13. โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี

14. โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทประยุกต์

15. โครงงานคอมพิวเตอร์ ประเภทซอฟแวร์

16. จัดแสดงนิทรรศการ

17. การแสดงช่วงงานเลี้ยง Meeting

18. ฟังบรรยายพิเศษ โดย รศ.ดร.ชูชาติ พันธ์สวัสดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเเพทย์

19. ผู้เข้ารับโลห์ในช่วงพิธีเปิด

20. กิจกรรมงานเลี้ยง Meeting

 


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน