Menu

ผู้บริหาร

ชื่อ : นายกำจร  อุทัยวจนพันธ์
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
ชื่อ : นายวัฒนา  จินดาพล
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
ชื่อ : นางสาวพัชรินทร์  สุขทิพย์
วุฒิการศึกษา : ศษ.ม.การบริหารการศึกษา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ : ชำนาญการ

 


นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน