Menu

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ชื่อ : นางนิลตา  เหมมินทร์
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.บรรณารักษศาสตร์
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : ชำนาญการพิเศษ
อันดับ : คศ.3
ชื่อ : นางสาวประภาศรี  ไกรนรา
วุฒิการศึกษา : วท.บ.จิตวิทยาการให้คำปรึกษา
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : คศ.1
ชื่อ : นางสาวชุติมา  คำแก้ว
วุฒิการศึกษา : กศ.บ.จิตวิทยาการแนะแนว
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : คศ.1
ชื่อ : ว่าที่ ร.ต.หญิง อัจฉราพร  พลนิกร
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. การจัดการสารสนเทศ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ : –
อันดับ : ครูผู้ช่วย
ชื่อ : นางสาวน้ำทิพย์  แก้วประโชติ 001
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ.จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว
ตำแหน่ง : ครู
วิทยฐานะ : –
อันดับ : ครูผู้ช่วย
ชื่อ : นางสาวหนึ่งฤทัย  ใจสกุล
วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. วารสารและการประชาสัมพันธ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
วิทยฐานะ : –
อันดับ : –

 


นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน