Menu

ข้อมูลบุคลากร

จำนวนบุคลากรโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประจำปีการศึกษา 2558
บุคลากร
ชาย
หญิง
รวม
ผู้บริหาร
4
1
5
ครูประจำการ
25
53
78
ภาษาไทย
6
6
คณิตศาสตร์
5
6
11
วิทยาศาสตร์
4
13
17
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4
9
13
สุขศึกษา
4
4
ศิลปะ
4
2
6
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4
7
11
ภาษาต่างประเทศ
12
12
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4
4
บุคลากรทางการศึกษา
1
1
2
พนักงานราชการ
2
3
5
ครูอัตราจ้าง
6
12
18
รวมผู้บริหาร + ครู + บุคลากรฯ
38
70
108
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
3
6
8
ลูกจ้างประจำ
1
0
1
ลูกจ้างชั่วคราว
3
4
8
รวม
45
87
128
หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2558


นายกำจร   อุทัยวจนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน