รายชื่อนักเรียนกักตัว - ย้อนหลัง

ม.1 | ม.2 | ม.3 | ม.4 | ม.5 | ม.6

<< ดูข้อมูลปัจจุบัน >>
# room no เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล สาเหตุ วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด
1 1/1 22 24391 ด.ญเมลานี ไซทซ์ ติดโควิด 2022-05-17 2022-05-24
2 1/3 13 24216 ด.ช.ศุภฤกษ์ อินทวิเศษ ติดโควิด 2022-05-17 2022-05-24
3 1/5 3 24095 ด.ช.จิรายุส โรจน์บริบูรณ์ ติดโควิด 2022-05-24 2022-05-31
4 1/6 35 24413 ด.ญ.วิมพ์วิภา ใจตรง ติดโควิด 2022-05-23 2022-05-30
5 2/1 7 23604 ด.ช.พิรชัช ผจญภัย ติดโควิด 2022-05-20 2022-05-27
6 2/1 7 23604 ด.ช.พิรชัช ผจญภัย ติดโควิด 2022-05-20 2022-05-27
7 2/3 10 23674 เด็กชายนวัช ทองขาว ติดโควิด 2022-05-20 2022-05-27
8 2/9 10 23773 ด.ญ.ฉัตรฑามณฑน์ จีนเมือง ติดโควิด 2022-05-16 2022-05-23
9 2/10 16 23816 ด.ญ.เบญญาภา พึ่งศรี ติดโควิด 2022-05-17 2022-05-24
10 3/1 5 23181 เด็กชายศรายุทธ หอมหวล เสี่ยงสูง 2022-05-19 2022-05-22
11 3/1 5 23181 ด.ช.ศรายุทธ หอมหวล เสี่ยงสูง 2022-05-23 2022-05-26
12 3/2 5 23202 ด.ช.นิติพล เนียมนวล ติดโควิด 2022-05-21 2022-05-28
13 3/2 17 23216 ด.ญ.ชัญญา บุญช่วย ติดโควิด 2022-05-15 2022-05-22
14 3/6 15 23433 ด.ญ.งามนรี ธัญกิจ ติดโควิด 2022-05-16 2022-05-23
15 3/9 31 23456 ด.ญ.ณัฐกฤตา เรืองโรจน์ ติดโควิด 2022-05-18 2022-05-25
16 4/5 38 24513 นางสาวอริศรา รัตนพันธ์ ติดโควิด 2022-05-16 2022-05-23
17 4/8 29 23115 น.ส.อุษา​ สมศรี ติดโควิด 2022-05-20 2022-05-27
18 4/9 26 23061 นางสาวปิยานุช อินทรัตน์ ติดโควิด 2022-05-17 2022-05-24
19 5/3 2 22339 นายวีรภัทร เกิดสมนึก ติดโควิด 2022-05-13 2022-05-20
20 5/5 6 22374 นายนนทวัฒน์ สำลี ติดโควิด 2022-05-23 2022-05-30
21 5/5 8 22838 นายศิวกร เพชรบูรณ์ ติดโควิด 2022-05-23 2022-05-30
22 5/7 11 22558 นางสาวนันตร์ณพัชร จันทนานนท์ ติดโควิด 2022-05-17 2022-05-24
23 6/1 6 21884 นายกันติภัช อันชะนะ ติดโควิด 2022-05-19 2022-05-26
24 6/1 11 21898 นายวรากร สุรียพันธุ์ ติดโควิด 2022-05-20 2022-05-27
25 6/2 18 21946 นางสาวปาริชาต จันทนานนท์ ติดโควิด 2022-05-16 2022-05-23
26 6/3 23 21982 นางสาวณัฐธิณี รักษายศ ติดโควิด 2022-05-16 2022-05-23
27 6/7 11 22092 นายณัฐวุฒิ สมันกิจ ติดโควิด 2022-05-17 2022-05-24
28 6/9 3 21949 น.ส.พิชญานิน พูลสวัสดิ์ ติดโควิด 2022-05-16 2022-05-23