รหัสนักเรียน :    เช่น 25000
วัน เดือน ปี เกิด :    เช่น เกิดวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2543 ให้ใส่   01022543
เลขบัตรประชาชน :    ใส่เฉพาะตัวเลข 13 หลัก เช่น 1234567890123
 
   

 

: : : : : : : เข้าสู่ระบบสำหรับครู : : : : : : :