ยินดีต้อนรับ

          เว็บไซต์ครูท็อป.สอนคอมฯ เป็นสื่อเว็บไซต์ที่สามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ที่มีเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และสามารถศึกษาได้จากทุกอุปกรณ์ ทุกระบบที่สามารถเข้าถึงเว็บเพจได้ โดยหน้าเว็บเพจถูกออกแบบให้เป็น responsive website สามารถเปิดดูได้จากทุกขนาดหน้าจอ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ หรือโทรศัพท์มือถือที่มีจอภาพขนาดเล็ก ระบบจะปรับขนาดของเว็บไซต์ให้เหมาะกับขนาดหน้าจอและใช้งานได้ง่าย

          บทเรียนมัลติมีเดียบนเว็บไซต์ เรื่อง การสร้างสื่อวิดีทัศน์ รหัสวิชา ง30246 รายวิชาการนำเสนองานด้วยสื่อประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้พัฒนาได้ดำเนินการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสื่อวิดีทัศน์ของนักเรียน โดยครูผู้สอนมีหน้าที่แนะนำ ช่วยเหลือขณะนักเรียนฝึกทักษะ และปฏิบัติกิจกรรม

          เนื้อหาบทเรียนมัลติมีเดียบนเว็บไซต์ เรื่อง การสร้างสื่อวิดีทัศน์ มีจำนวน 9 ตอน ดังนี้
  1.  สื่อวิดีทัศน์และองค์ประกอบของโปรแกรม
2.  การแทรกรูปภาพ ข้อความ และวิดีโอ
3.  การตัดภาพและการซ้อนภาพ
4.  การใส่ Transition และ Effect
5.  การทำ Event Pan
6.  การจัดการเกี่ยวกับเสียง
7.  Speed motion และ Slow motion
8.  การตัดต่อโดยใช้ Green screen
9.  การบันทึกไฟล์วิดีโอและนำไปใช้งาน

          ในบทเรียนนี้ คำว่า “วิดีโอ” หมายถึง สื่อ ภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นไฟล์ข้อมูล ไฟล์ต้นฉบับหรือสื่อที่นำมาประกอบในการสร้างวิดีทัศน์ และคำว่า “วิดีทัศน์” หมายถึง สื่อ ภาพเคลื่อนไหว สื่อประสมที่สำเร็จแล้ว พร้อมที่จะนำเสนอ
          ผู้พัฒนาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชุดกิจกรรมบทเรียนมัลติมีเดียบนเว็บไซต์เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างสื่อวิดีทัศน์ได้เป็นอย่างดี และเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแก่ผู้ที่สนใจ