Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ จัดจ้าง และสอบราคา

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรี…

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยแบ่งการประชุมออกเป็น ๒ วัน…

กิจกรรมผลิตภัณฑ์ครอบครัวสู่รั้…

      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมผลิตภัณฑ์ครอบครัวสู่รั้วโรงเรียน ของนักเ…


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน