Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดซื้อ จัดจ้าง และสอบราคา

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประ…

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรีย…

กิจกรรมผลิตภัณฑ์ครอบครัวสู่รั้…

      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมผลิตภัณฑ์ครอบครัวสู่รั้วโรงเรียน ของนักเ…

ละครวันประวัติศาสตร์ไทย

 28 มิถุนายน 2562 นายศิริพัฒ …


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน