Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อและห้องเรียนนักเร…

<<ดาวน์โหลดรายชื่อ ม.1>> <<ดาวน์โหลดรายชื่อ ม.4>>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ…

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้…

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อและห้องเรียน ชั้น…

ประกาศรายชื่อและห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับมอบตัวนักเรียน ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษ…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเ…

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับนักเรียนเพื่อเข้…

เพิ่มเติม

การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี…

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ประกาศการคัดเลือกนักเรียนห้อ…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ…

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้…

เพิ่มเติม


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน