Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีกา…

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เลขที่นั่งสอบ

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีกา…

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เลขที่นั่งสอบ

ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ป…

นักเรียนสามารถเข้าดูตารางเรียนได้จากลิ้งค์หัวข้อ “ตารางเรียน” ทางด้านขวาของเว็บไซต์ได้แล้ว

ประกาศรายชื่อและห้องเรียนนักเร…

<<ดาวน์โหลดรายชื่อ ม.1>> <<ดาวน์โหลดรายชื่อ ม.4>>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ…

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้…

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อและห้องเรียน ชั้น…

ประกาศรายชื่อและห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สำหรับมอบตัวนักเรียน ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษ…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเ…

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับนักเรียนเพื่อเข้…

เพิ่มเติม


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน