Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบแก้ตัว (0,ร,มส) ปีการศึก…

          ให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ในระหว่า…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อและห้องเรียน ชั้น…

ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)ห้อง 423 ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) ห้อง 424 ชั้น…

เพิ่มเติม

ประกาศแก้ไขรายชื่อนักเรียนชั้น…

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่มีศักยภาพตามที่สถานศึกษากําหนดเพื่อเข้า…

เพิ่มเติม

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีกา…

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เลขที่นั่งสอบ

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีกา…

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เลขที่นั่งสอบ

ตารางเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ป…

นักเรียนสามารถเข้าดูตารางเรียนได้จากลิ้งค์หัวข้อ “ตารางเรียน” ทางด้านขวาของเว็บไซต์ได้แล้ว

นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน