Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการ…

<<ดาวน์โหลดประกาศ>><<ดาวน์โหลดแนวปฏิบัติการมาโรงเรียน>>

ให้นักเรียนมาโรงเรียนเพื่อรับท…

ด้วยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตามประกาศการเปิดภาค…

เพิ่มเติม

การจ่ายเงินระดมทรัพยากร ภาคเรี…

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (Covid-19) ทำให้การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามปกติ และไม่สามารถนัดประชุมผ…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อและห้องเรียน ชั้น…

               ประกาศรายชื่อและห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยม…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ…

               ตามประกาศโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  เรื่อง  การรับ…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ…

               ตามประกาศโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  เรื่อง  การรับ…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือ…

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายนประกาศรับสมัครนักเรียนห้องเรี…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้…

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้…

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้…

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน…

เพิ่มเติม


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน