Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ…

               ตามที่โรงเรียนได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยม…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ…

               ตามที่โรงเรียนได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยม…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ…

            ตามที่โรงเรียนได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 …

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัด…

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรี…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัด…

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน…

เพิ่มเติม

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีกา…

ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 เลขที่นั่งสอบ

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศ…

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ระดับขั้น ม.1 ปีการศึกษา 25…

เพิ่มเติม

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศ…

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษที่ส่งเสริมความสามารถทางวิชาการ เน้นวิทยาศาสตร์ คณิตศาส…

เพิ่มเติม

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศ…

     ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กำหนดการรับสมัครนักเรียนเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโ…

เพิ่มเติม

ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศ…

     ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (S…

เพิ่มเติม


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน