Menu

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้…

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้…

               ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ดำเนินการรับสมัครนักเรียน…

เพิ่มเติม

การจัดการเรียนการสอนทางไกล จาก…

คำชี้แจงสำหรับนักเรียน นักเรียนสแกน QR CODE เพื่อเข้ากลุ่มครูผู้สอนตามตารางเรียนที่ได้รับไป นักเรียนเข้าไปในกลุ่มแล้วให้นักเร…

เพิ่มเติม

การสอบแก้ตัว (0,ร,มส) สำหรับ ม…

         เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – …

เพิ่มเติม

ประกาศการรับนักเรียนชั้นม.1 แล…

            ด้วยโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้กำหนดการรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนชั้นมั…

เพิ่มเติม

การสอบแก้ตัว (0,ร,มส) ปีการศึก…

          ให้นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ดำเนินการสอบแก้ตัวครั้งที่ 1 ในระหว่า…

เพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อและห้องเรียน ชั้น…

ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP)ห้อง 423 ชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) ห้อง 424 ชั้น…

เพิ่มเติม

ประกาศแก้ไขรายชื่อนักเรียนชั้น…

ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่มีศักยภาพตามที่สถานศึกษากําหนดเพื่อเข้า…

เพิ่มเติม


นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน