Menu

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท นักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2561

                  ตามที่โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ได้ประกาศรับนักเรียนเพื่อเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2561 และได้ดำเนินการสอบเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 เรียบร้อยแล้วนั้น

                  บัดนี้โรงเรียนได้ประมวลผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับ การคัดเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ จำนวน 70 คน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ (คอมพิวเตอร์) จำนวน 32 คน แผนการเรียนศิลป์-คณิต จำนวน 55 คน แผนการเรียนศิลป์ – ภาษา 30 คน และแผนการเรียนศิลป์ – โรงแรม – กีฬา จำนวน 31 คน ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

                  ให้นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัว ในวันที่ 5 เมษายน 2561 ตั้งแต่วันที่ 09.00 – 16.30 น.  ณ ใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และมอบตัวในวันที่ 7 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น.  ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ถ้าไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

<<ดาวน์โหลดรายชื่อ>>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน