Menu

ประกาศรายชื่อห้องเรียนนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภททั่วไป สำหรับมอบตัวเข้าเรียน ปีการศึกษา 2561

                  ให้นักเรียนมามอบตัวเข้าเรียนในวันที่ 7 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 -12.00 น.  ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ถ้าไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

<< รายชื่อ ม.1 >>

<< รายชื่อ ม.4 >>
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน