Menu

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม “หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ”

โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม”หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ”ประจำปีงบประมาณ 2561ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน โดยวัดประชุมโยธี พระอารามหลวง , สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา และโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน

« 1 ของ 2 »
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน