Menu

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่  ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี สุนทรภู่ กวีชาวไทยที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเฉพาะกลอนนิทาน เรื่องพระอภัยมณี จนได้รับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านวรรณกรรม หรือ มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์ หรือ เชกเปียร์แห่งประเทศไทย  โดยมีกิจกรรมเชิดชูเกียรติ ให้ความรู้ และกิจกรรมสักการะรูปปั้นสุนทรภู่ มีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน