Menu

เดินขบวนต่อต้านยาเสพติด

ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561  โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน  ร่วมเดินขบวนต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ได้จัดกิจกรรมการเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านในบริเวณแหล่งชุมชนโดยรอบของโรงเรียน เพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด

« 1 ของ 2 »
นายพรศักดิ์   จินดาพล
ผู้อำนวยการโรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน